چهار سر ران با جی کاتلر:در شروع حرفه ام تا حدی پاهای لاغری داشتم ولي خوشبختانه شكل خوبي داشتند كه مزيت توهم بر انگيز بود و در نتيجه آنها بزرگتر از چيزي كه واقعا بودند......عضلات چهار سر با جی کاتلر